Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last podjetja Amidas d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršna koli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delo ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Amidas d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Amidas d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.